ระบบการจัดการ วางแผนที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการที่ดี  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันเกี่ยวกับผลงานดำเนินไปในทางที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมาย สร้างผลสำเร็จให้กับองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ ที่จะสร้างและรักษาไว้คงสภาพ และอำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อการพยายามที่จะบริหารร่วมกันของกลุ่มบุคคลนั้น ๆ การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไปในตัวเพราะว่าเป็นความรู้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดหลักเกณฑ์พิสูจน์ความจริง

ได้รวมถึงการปฏิบัติงานตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่อง ส่วนในแง่ของศิลป์ที่จะหมายความว่าเป็นการเอามาประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับความรู้ให้เกิดประโยชน์ บวกกับการจัดการร่วมกันในองค์กรที่มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปให้ไปรวมเป้าหมาย ในทิศทางเดียวกันในท้ายที่สุด  จำเป็นจึงต้องมีการประยุกต์ ความรู้ความสามารถและสอดคล้องเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารผู้นำคณะในทีมต้องมีการบริหารจัดการมีองค์ประกอบและพื้นฐาน  คือ

•การจัดการองค์กร organization

•การประสานงาน co- ordinating

•การบังคับบัญชา  conmecting

•การวางแผน  planning

•การควบคุม  controlling

ระบบการจัดการที่ดี ความสำคัญและความเร็จ

ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการที่ดี จะต้องมีผลสำเร็จ ในองค์กรเวลาที่รวดเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการมองเห็นถึงเป้าหมายที่จะมีการแก้ไขให้บรรลุไปด้วยดี แต่มีการสามารถที่จะวัดผลประเมินออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ทรัพยากรที่จะใช้นั้นคุ้มค่ามากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพ ในผลผลิตต่อการทำงานรวมถึงช่วยให้คุณภาพชีวิตของทรัพยากรนั้นมีขึ้น และยังแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดและความสำคัญสุดท้ายนั่นก็ คือ การช่วยทำให้เกิดการจ้างงานและประสิทธิภาพ โครงการบริหารรายได้ของประชาชนมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือว่าการบริหารที่แบบก้าวกระโดดนั้นเอง  บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญกันถึงความสัมพันธ์ เกี่ยวกับระหว่างบุคคลการสื่อสารหรือว่าหน้าที่ภาวะการเป็นผู้นำกำกับการดูแลรวมถึงบทบาทการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรในองค์กรเจตนาที่ดีรวมถึงบทบาทในฐานะนักเจรจาต่อรอง ระบบการจัดการที่ดีพี่จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารหรือว่าภาวะความเป็นผู้นำภาวะทางด้านสติปัญญาและอารมณ์รวมถึงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ระบบการจัดการที่ดี

แนวคิดในการจัดการที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นั่นก็ คือ

กลุ่มคลาสสิค มีแนวคิดและการจัดการแยกบริหารออกจากการเมืองโดยจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็ คือ การจัดการเชิงบริหาร การจัดการตามแนวคิด ระบบราชการ และการจัดการเชิงทางวิทยา

กลุ่มการจัดการสมัยใหม่ เน้นไปในทิศทางของการทำงานที่จะนำความรู้ความสามารถทาง ระบบการจัดการที่ดี สถิติ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ การบัญชี เข้ามาช่วยในการจัดการรวมถึงทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องแนวทางการบริหารศาสตร์วิทยาการจัดการ พฤติกรรมศาสตร์รวมถึงแนวคิดเชิงสถานการณ์

กลุ่มพฤติกรรมมนุษย์ เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นทรัพยากร ที่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ 

หลักที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั่นก็ คือ การวางแผนทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรในแนวทางการปฏิบัติในอนาคตทั้งยังช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นเนื่องจากองค์กรนั้น มีความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ และเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

การวางแผนขั้นพื้นฐาน ที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่หากเราสามารถที่จะทำผลงานออกมาดีระบบการจัดการที่ดี แต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเพราะว่าขาดการวางแผน  การจัดการของผู้บริหารที่ไม่ดี เป้าหมายในเชิงคุณภาพ เป็นการกำหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์การทำกิจกรรมเป็นตัวชี้วัดผลประเมินเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 

แผนงานที่ดีควรมีลักษณะการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมีเหตุมีผลสามารถปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องเกี่ยวกับแผนงานในทุกระดับชั้นมีความควบคุม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์ขององค์กรและยังสามารถยืดหยุ่น การกำหนดขั้นตอนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนรวมถึงการทำทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ozppp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *