ประวัติศาสตร์ กรุงเวียดนาม

ประวัติศาสตร์      ตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป   ย้อนกลับไปเมื่อ สี่พันปีก่อนนั้น    เวียดนาม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ไทย ลาว   กัมพูชา   ประวัติศาสตร์เวียดนามได้เริ่มต้นขึ้นมาจาก วัฒนธรรมดงเซิน         ซึ่งเป็นวัฒนธรรมออสโตรเอเชียติก         การปกครองของอานเซืองเวือง ในปี 217   จักรพรรดิจีนนั้นได้แผ่อำนาจลงสู่แม่น้ำแดง               ทำให้การปกครองของชาวออสโตรเอเชียติกพื้นเมืองได้สั้นลง     การปกครองของการผสมผสานนั้นทางเชื้อชาติภาษา     และ วัฒนธรรมระหว่างของชาวจีน         เป็นผู้ที่อพยพมาทางทิศเหนือและชาวออสโตรเอเชิยติก              ชาวเวียดนามได้สามารถปลดเอกตนเองจากการปกครองของจีนได้อย่างมั่งคง       ประวัติศาสตร์       ความขัดแข้งของทางการเมืองนั้นในยุคของราชวงศ์เลหลังจากประเทศเวียดนามถูกแบ่งเป็นสองส่วน      ได้แก่ 

 เวียดนามภาคเหนือ และ   เวียดนามภาคกลาง         

 อองเชืองสือได้ยึดอำนาจจากราชวงศ์เตยเซิน          ทำให้การปกครองของตระกูลเหงียนได้สิ้นสุดลง       ในช่วงสงครามดลกครั้งที่ 2 นั้น     ซึ่งกรึงเวียดนามนั้นอยู่ภายใต้         การปกครองของฝรั่งเศสร่วมกับกัมพูชา และลาว   ใน ค.ศ 1945   และ   ได้เกิดลงครามโลกของกรุงเวียดนามในครั้งแรก 

ประวัติศาสตร์ น่าค้นหา

ประวัติศาสตร์      จาการประชุมของเจนีวา   ใน ค.ศ1954      รับรองฐานะความเป็นเอกราช        ของเวียดนามแต่แบ่งเวียดนามออกเป็นเส้นละติจูดที่17             กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม    สงครามเวียดนามหรือว่าเป็นสงครามจีนครั้งที่2   ได้เกิดขึ้น     สาธารณรัฐเวียดนามเหนือ      สามารถเข้ายึดนครไซ่ง่อน ได้ใน ค.ศ 1975     ทำให้รัฐเวียดนามถูกรวมเป็นประเทศเวียดนาม      เพียงหนึ่งเดียว         ไม่มีการแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนแต่ก่อน     อาณาจักรเวียดนามถูกปกครองโดย ถุก ฟ๋าน  ในปี 258        ก่อนคริสตกาล     ราชวงศ์อยู่บนพื้นฐานของทางเชื้อสายกษัตริย์

 ยุคนั้นประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก    การเปลี่ยนแปลงนี้นำพาไปสู่ความรุนแรง      ค้นพบข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร          แหล่งข้อมูลหลักฐานที่จักดของหลักฐานที่เป็นระยะเวลายุคราชวงศ์โห่งบั่ง       คือร่องรอยต่าง ๆ      รวมถึงทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้พบของนัก    ประวัติศาสตร์  

ประวัติศาสตร์

   จากแหล่งโบราณคดี         จากการศึกษาจากตำนานนั้นยิ่งตอกย้ำว่าเป็นเรื่องจริง    ที่เคยเกิดขึ้น       ดินแดนเวียดนามเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จากการเป็นรัฐ    ที่มีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่า        ที่เข้ามาอาศัยอยู่ อย่างกระจัดกระจาย     บริเวณทางตอนเหนือ    และ ทางตอนใต้นั้นในปัจจุบัน ได้มีนามเผ่าที่มีชื่อว่า   ลกดุ๊ก    

ซึ่งเป็นผู้ที่นับว่าประสบความสำเร็จ        ในเรื่องของการปกครองชนเผ่า    และ เข้ามาปกครองได้อย่างดี         แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีหลายเผ่าพันธุ์ที่ออกมาประกาศได้ให้           พระองค์ขึ้นเป็นปราบดาภิเษก   เป็น  กษัตริย์มีพระนามว่า   เซือง เวือง  

 ต่อจากนั้นได้มีการขยายเผ่าพันธุ์        เวียดนามภายใต้แห่งซึกกุ่ย  ถูกแบ่งออกเป็น 100 แค้วน 

  ซึ่งในแต่ละแคว้นจะมีโอรสองค์หนึ่งในจำนวน 100 องค์  ในราวปี  2,879ปี    ก่อนคริสตกาล    ได้รับการสถาปนาขึ้น     พระองค์มีพระนามว่า    พระเจ้าเวือง   

ในช่วงศักราชที่ 3     ชนเผ่าเวียดนามว่า    เอิวเวียด   ได้อพยพไปในทางตอนใต้ของประเทศจีน   ในปัจจุบัน 

  ได้ตั้งถิ่นฐานในแม่น้ำแดง     ได้ผสมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์      

เวือง เซือง         ได้รวบรวมกองทัพ        เพื่อที่จะเอาชนะโค่นล้มราชวงศ์ที่ 18      ของกษัตริย์ บ๋งบ่าง      ช่วง258 ปี    ก่อนคริสตกาล      ได้เปลี่ยนชื่อประเทศอาณาจักรวันลาง    เป็นเอินหลัก    และ สถาปนาเมืองหลวงให้ใกล้กันกับเมือง   ฟู้เถาะประวัติศาสตร์

ตั้งแต่สมัยโบราณเวียดนามนั้นมีหลายเชื้อชาติ       อาณาจักรวันลาง เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก        ระหว่าง 1,000ปี

แรกก่อนคริสตกาล        ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮุง     ที่ได้สืบทอดมา 18 ปี     โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดวิงห์ฝู 

ประวัติศาสตร์

  โดยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 15 จังหวัด 

 จักรพรรดิส่งแม่ทัพจ้าวตั้ว       ได้ยกทัพจีนมาปราบชน   เผ่าหนานเยว่ทั้งหลาย       และ   รวบรวมดินแดนจีนภาคใต้เข้ากับจักรพรรดิจีน    จนกระทั่งปี 207  ก่อน ค.ศ    จ้าวตั้วสามารถยกทัพเข้าเมือโก๋ลวาได้สำเร็จ     ทำให้การปกครองราชวงศ์อันเวือง เซือง หลัก ได้สิ้นสุดลง 

 กษัตริย์แห่งนัมเหยีวดประวัติศาสตร์       ได้มีความพยายามที่จะแยกตัวออกไปจากการปกครองของจีนนั้น    ทำให้เผชิญกับการคุกคามจากทหารรัฐบาลจีนอยู่หลายครั้ง     จนกรัทั่งปีที่ 11   ก่อนคริสต์ศักราช  

 พระจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้  ส่งกองทัพจีนเข้าบุกยึดอาณา   จักรหนานเยว่   ทำให้อาณาจักรนั้นสิ้นสุดลงอีกเช่นกัน behandson

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป ในทวีปยุโรปล้วนมีสถานที่น่า จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ หลงใหลทั้งนั้นทั้งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ สถานประติมากรรม   ในทุกวันนี้การเดินทางสะดวกกว่าเดิมมาก มีรอบบินทุกวันค่ายใช้จ่ายไม่สูงเหมือนกับแต่ก่อน พฤติกรรมการเที่ยวยุโรปโดยรวม

พฤติกรรมนักท่องตามช่วงวัยอายุ  แบ่งได้ 4 ช่วงอายุ

1.ช่วงอายุ 15- 25 ปี ส่วนมากเน้นท่องเที่ยวแถวทะเล ชายหาดแหล่งบันเทิง การหาข้อมูลการเดินทางส่วนใหญ่จะค้นหา ผ่านสื่อโซเชียล FB

2.ช่วงอายุ 26-35 ปี ส่วนใหญ่มักจะท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

 ชอบกิจกรรมกีฬา แหล่งข้อมูลค้นหาจากอินเตอร์เน็ต

3.ช่วงอายุ 36-55 ปี มักชอบเดินทางเป็นครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะ

มีอำนาจการตัดสินใจในการเดิน สอบถามข้อมูลจากเพื่อน

4. ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่สนใจท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นเมือง

ต้องการหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจ  นิยมการหาข้อมูลเที่ยวจากบริษัทท่องเที่ยว

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ 5 เมืองที่น่าเที่ยว

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มีเมืองสวยงามมาก เรามาดูกันเลยมีอันดับต้นกันทั้งนั้นเลย

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

1.สวิสเซอร์แลนด์  เป็นหมู่บ้านในรัฐเบิร์น ชื่อ เลาเทอร์บรุนเนิน  ที่แปลว่า many fountains ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงทิวทัศน์ ของเมือง นั้น คือ น้ำตก ละมีหน้าผาดิ่งลงมาเกือบ 300 เมตร เลยเดียว

และอีกเมืองหนึ่งอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ คือ ฟรีบูรก์(Fribourg)เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ระหว่างทางไปเมืองซาน เป็นเมืองประสาทสามารถแวะถ่ายรูปได้หลายจุดมาก ไฮไลท์ของเมืองนี้ คือ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำซารีน Zaehringen bridge

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

2.อิตาลี กรุง Rome เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี มีผู้คนอาศัยอยู่ที่เมืองราว 2.5 ล้านคน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยวต่าง ๆ ปกคลุมด้วยความคลาสสิกสไตล์ยุโรป

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

3.ออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวสไตล์ โรโคโคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พระราชวังแห่งนี้จะเป็นเพียงการจำลอง พระราชวังแวร์ชายน์

ของประเทศฝรั่งเศสมาในสากลที่ย่อยกว่า แต่ก็มีถึง 1,441 ห้องด้วยกัน ทั้งยังมีสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก    ยังเป็นพิกัดพื้นที่อันดับโลกขององค์กรยูเนสโกเป็นมรดกโลก จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ  ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมเยอะที่สุด

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

4.ฝรั่งเศส สร้างขึ้นมาเพื่องาน worlds fair จัดซึ่งในปารีสปี 1889 เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากมายมาเยือน แต่ละปีมีคนกว่า 7ล้าน คนมาชมหอไอเฟล และขึ้นลิฟไปยังจุดสูงสุดของหอไอเฟล ตลอดเวลาที่ผ่านมา หอคอยเป็นทั้งที่รักและที่ซังมาโดยตลอด เพราะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอไอเฟลอยู่ราว 8 ล้านฟรังก์ หรือ 1,200 ล้านบาท

รวมแหล่ง ช็อปปิ้ง คาเฟ่และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย รวมถึงบริเวณรอบนอกของหอไอเฟล  บริเวณริมแม่น้ำตรงหน้าหอไอเฟลจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก ของฝาก และภาพถ่ายหอคอย มีทั้งที่เที่ยวกลางคืนใกล้หอคอย เต็มไปด้วยร้านที่เก๋ ๆ พร้อมสไตล์สถาปัตยกรรมงดงาม

ยามค่ำคืนของเมืองบริเวณรอบ ๆ คึกคักพร้อมรอรับผู้คนที่มาเที่ยวชมหอคอย เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ใกล้หอไอเฟลมาก ที่มีเสิร์ฟทั้งอาหาร เครื่องดื่ม รวมกับแสงไฟยามดึกบอกเลยว่าประทับใจสุด ๆ

5.ไอซ์แลนด์  เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งหุบเขาท่ามกลางหิมะเย็นสุดขั้ว ประสบการณ์ตื่นเต้นกับแสงออร่ามีเขียว สีม่วง สีเหลือง ที่เต้นระบำอยู่บนท้องฟ้าสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ และคนชอบถ่ายรูป  เต็มไปด้วยโซนอากาศบริสุทธิ์ จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ ทั้งภูเขาสวย ปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะเย็นสุดขั้ว น้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมา  และฝูงสัตว์ ที่ยืนตอนรับระหว่างการเดินทาง ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และ สหราชอาณาจักร

เมืองหลวงชื่อ Reykjavik เป็นชนชั้นแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐาน

พิกัดสถานที่เที่ยว Gullfoss ได้เป็นชื่อว่าเป็น น้ำตกไนแอ่งการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงมาก และยังเป็นมรดกโลกธรรมชาติ และมีน้ำพุร้อน strokkur Geysir เป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ความตื่นเต้นของน้ำพุร้อนมาจากบริเวณใต้พิภพนี้

ความร้อนของน้ำพุรัฐบาลก็นำประโยชน์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

และยังมีอีกหลายเมืองที่ยังไม่ได้แนะนำให้หมดสามารถติดตามได้ตามเพจเว็บของเราได้เลยจะได้ติดตามที่ไหนใหม่ที่น่าสนใจ 6628a.com 

หนังการ์ตูน ฝั่งอเมริกา และยุโรป ที่ดีที่สุดตลอดกาล

หนังการ์ตูน เรื่อง The Simpsons 1989

เป็นหนังการ์ตูน เรื่องนี้ยังเป็นหนังการ์ตูนที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของการ์ตูนยุค 90s และได้รับคะแนนโหวตถึง 33,340 คะแนน

เดอะซิมป์สันส์ เป็นรายการหนังการ์ตูนซิตคอมที่โด่งดัง ในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฟ็อกซ์บรอคแคสติง และถูกสร้างขึ้นโดย แม็ตต์ เกรนิง

ลักษณะของแนวการ์ตูนเรื่องนี้ มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ตลกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดู และเสียดสีวิถีชีวิตของคนชนชั้นกลางชาวอเมริกัน โดยแสดงผ่านตัวละครการ์ตูนในคอบครัวคือ

หนังการ์ตูน โฮเมอร์ , มาร์จ , บาร์ต , ลิซา และ แม็กกี

โฮเมอร์ , มาร์จ , บาร์ต , ลิซา และ แม็กกี

หนังการ์ตูน เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เกิดขึ้นที่เมือง สปริงฟิลด์ เมืองนี้เป้นที่ถากถางในเรื่องของมุมมอง ทางสังคมมนุษย์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเอมริกัน รวมถึงสังคมทั้งหมด และวงการโทรทัศน์

แนวความคิดในเรื่องของตัวละครเกิดจาก ผู้สร้างก็คือคุณ เกรนิง ก่อนที่เขาจะนำไปสร้างเป็นหนังการ์ตูน ที่มีตอนสั้นๆ โดยรวมมือสร้างกับคุณ เจมส์ แอล. บรูกส์ โดยตัวเกรนิงเองยังได้สร้างแคแรกเตอร์ให้แก่ครอบครัวที่ดูผิดปกตินี้ โดยเขาได้ตั้งชื่อสมาชิกจากครอบครัวจริงๆ ของเขาเอง แต่เปลี่ยนชื่อตัวละครที่ชื่อ บาร์ต ( ที่เป็นชื่อจริงของเขาเอง ) ตอนสั้นๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่ชื่อว่า เดอะ เทรซีย์ อุลแมนโชว์ และเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1987 ก็ได้ออกฉายไป 3 ฤดูกาล จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาสู่รายการต่างๆ ในสถานีฟ็อกซ์ และสามารถติดอันดับ 1 ใน 30 อันดับ ของผู้ชมมากที่สุดในปี 1992-1993 ในฤดูกาลนั้น

หนังการ์ตูน เดอะซิมป์สันส์ แอนิเมชัน และฉาก

หลังจากนั้นหนังการ์ตูน เดอะซิมป์สันส์ ก็ได้ทำภาพแอนิเมชัน โดยการจ้างสตูดิโอทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ ได้ช่วยสร้างแอนิเมชันขึ้นมาเป็นตอนสั้น    ๆ ในรูปแบบของซีรีส์ รวมถึงการวาดสตอรีบอร์ด ออกแบบตัวละครใหม่ และฉากหลัง ที่เป็นส่วนทำให้ความเคลื่อนไหวไปได้ดีมากยิ่งขึ้น โดย กราซี ฟิล์ม ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนที่จะส่งข้ามทะเลออกไป ในส่วนของสตูดิโอนอกประเทศที่ได้มีการจัดส่วนงานได้ทำการวาดภาพโดยใช้หมึก และการลงสีจากนั้น ทำให้ได้แอนิเมชันที่ให้ความเคลื่อนไหวลงสู่เทป และทำการส่งเทปกลับมายังสหรัฐอเมริกา และมาที่ฟ็อกซ์ภายใน 3 – 4 เดือนหลังจากวันที่ส่งมา

ซึ่งในช่วง 3 ฤดูกาลแรก คลาสกีชัปโปได้ทำแอนิเมชั่นให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี 1992 โดยได้เปลี่ยนบริษัท จาก กราซีฟิล์มส์ เป็น ฟิล์ม โรมัน ซึ่งยังคงทำแอนิเมชั่นของรายการมาจนถึงปี 2008 และหลังจากนั้น ในฟดูกาลที่ 14 ทีมงานผู้สร้าง ได้ทำการเปลี่ยนวิธีในการทำแอนิเมชันในแบบดั้งเดิม มาเป็นการใช้หมึกแบบดิจิตอล โดยตอนแรกของ หนังการ์ตูน  Simpsons ซึ่งเป็นตอนแรกที่ได้ทำการทดลองใช้สีดิจิตอล คือตอนที่ชื่อว่า Radioactive Man ของปี 1995 และใช้การทดลองนี้ในฤดูกาลที่ 12 ในตอนที่มีชื่อว่า Tennis the Menace ซึ่งใช้ได้จริง และเป็นดีอย่างมาก จึงเลือกใช้สีดิจิตอลในอีกสองฤดูกาลต่อมา

หนังการ์ตูน

หนังการ์ตูนSimpsons ครอบครัว

เล่าถึงครอบครัวซิมป์สันส์ เล่าถึงครอบครัวทั่วไปในอเมริกันชนชั้นกลาง โดยพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่า โฮเมอร์ ที่แสดงเป็นพ่อ เขาทำงานเป็นผู้ตรวจความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า แต่เขาไม่ค่อยเอาใจใส่ในการทำงาน เป็นคนตลก เขาแต่งงานกับ มาร์จ ซิมป์สัน แสดงเป็นแม่บ้านชาวอเมริกันทั่วไป พวกเขามีลูกด้วยกัน 3 คน คือ บาร์ต อายุ 10 ขวบ จอมเจ้าปัญหา , ลิซา อายุ 8 ขวบ เด็กแก่แดดนักกิจกรรม และแม็กกี ทารกน้อยที่ไม่ค่อยพูด ในครอบครัวนี้ยังเลี้ยงสนุกที่มีชื่อว่า ซานตาส์ ลิตเติล เฮลเปอร์ และเลี้ยงแมว ชื่อ สโนว์บอล

นอกจากนี้ ยังมีตัวละครแปลกๆ อีกหลายตัวในเรื่อง ที่ไม่ว่าจะเป็น ผู้ร่วมงาน เพื่อนๆ ญาติๆ ครู ผู้คนในเมือง ดาราท้องถิ่น โดยตัวละครเสริมเหล่านี้จะมาจากรายการตลกทางช่อง SCTV ผู้สร้างต้องการที่จะอยากให้มีตัวละครหลายตัว ช่วยเป็นตัวโจ๊กของ หนังการ์ตูน เรื่องนี้ และช่วยเติมเต็มหน้าที่ของครอบครัว ซิมป์สันส์ กับจำนวนตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ ที่ต้องบอกเลยว่ามีขั้นตอนในการสร้างที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งครั้งหน้าเราจะนำการรีวิวหนังการ์ตูน ฝั่งอเมริกา และยุโรป ที่ดีที่สุดตลอดกาล เป็นเรื่องไหนบ้างนั้น อย่างลืมติดตามกันด้วยนะคะ