ระบบการจัดการ วางแผนที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการที่ดี  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันเกี่ยวกับผลงานดำเนินไปในทางที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมาย สร้างผลสำเร็จให้กับองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ ที่จะสร้างและรักษาไว้คงสภาพ และอำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อการพยายามที่จะบริหารร่วมกันของกลุ่มบุคคลนั้น ๆ การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไปในตัวเพราะว่าเป็นความรู้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดหลักเกณฑ์พิสูจน์ความจริง

ได้รวมถึงการปฏิบัติงานตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่อง ส่วนในแง่ของศิลป์ที่จะหมายความว่าเป็นการเอามาประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับความรู้ให้เกิดประโยชน์ บวกกับการจัดการร่วมกันในองค์กรที่มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปให้ไปรวมเป้าหมาย ในทิศทางเดียวกันในท้ายที่สุด  จำเป็นจึงต้องมีการประยุกต์ ความรู้ความสามารถและสอดคล้องเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารผู้นำคณะในทีมต้องมีการบริหารจัดการมีองค์ประกอบและพื้นฐาน  คือ

•การจัดการองค์กร organization

•การประสานงาน co- ordinating

•การบังคับบัญชา  conmecting

•การวางแผน  planning

•การควบคุม  controlling

ระบบการจัดการที่ดี ความสำคัญและความเร็จ

ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการที่ดี จะต้องมีผลสำเร็จ ในองค์กรเวลาที่รวดเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการมองเห็นถึงเป้าหมายที่จะมีการแก้ไขให้บรรลุไปด้วยดี แต่มีการสามารถที่จะวัดผลประเมินออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ทรัพยากรที่จะใช้นั้นคุ้มค่ามากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพ ในผลผลิตต่อการทำงานรวมถึงช่วยให้คุณภาพชีวิตของทรัพยากรนั้นมีขึ้น และยังแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดและความสำคัญสุดท้ายนั่นก็ คือ การช่วยทำให้เกิดการจ้างงานและประสิทธิภาพ โครงการบริหารรายได้ของประชาชนมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือว่าการบริหารที่แบบก้าวกระโดดนั้นเอง  บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญกันถึงความสัมพันธ์ เกี่ยวกับระหว่างบุคคลการสื่อสารหรือว่าหน้าที่ภาวะการเป็นผู้นำกำกับการดูแลรวมถึงบทบาทการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรในองค์กรเจตนาที่ดีรวมถึงบทบาทในฐานะนักเจรจาต่อรอง ระบบการจัดการที่ดีพี่จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารหรือว่าภาวะความเป็นผู้นำภาวะทางด้านสติปัญญาและอารมณ์รวมถึงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ระบบการจัดการที่ดี

แนวคิดในการจัดการที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นั่นก็ คือ

กลุ่มคลาสสิค มีแนวคิดและการจัดการแยกบริหารออกจากการเมืองโดยจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็ คือ การจัดการเชิงบริหาร การจัดการตามแนวคิด ระบบราชการ และการจัดการเชิงทางวิทยา

กลุ่มการจัดการสมัยใหม่ เน้นไปในทิศทางของการทำงานที่จะนำความรู้ความสามารถทาง ระบบการจัดการที่ดี สถิติ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ การบัญชี เข้ามาช่วยในการจัดการรวมถึงทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องแนวทางการบริหารศาสตร์วิทยาการจัดการ พฤติกรรมศาสตร์รวมถึงแนวคิดเชิงสถานการณ์

กลุ่มพฤติกรรมมนุษย์ เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นทรัพยากร ที่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ 

หลักที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั่นก็ คือ การวางแผนทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรในแนวทางการปฏิบัติในอนาคตทั้งยังช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นเนื่องจากองค์กรนั้น มีความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ และเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

การวางแผนขั้นพื้นฐาน ที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่หากเราสามารถที่จะทำผลงานออกมาดีระบบการจัดการที่ดี แต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเพราะว่าขาดการวางแผน  การจัดการของผู้บริหารที่ไม่ดี เป้าหมายในเชิงคุณภาพ เป็นการกำหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์การทำกิจกรรมเป็นตัวชี้วัดผลประเมินเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 

แผนงานที่ดีควรมีลักษณะการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมีเหตุมีผลสามารถปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องเกี่ยวกับแผนงานในทุกระดับชั้นมีความควบคุม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์ขององค์กรและยังสามารถยืดหยุ่น การกำหนดขั้นตอนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนรวมถึงการทำทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ozppp

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้มีประสิทธิภาพ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  นมแม่มีคุณค่าที่มีประโยชน์มาก ๆ ต่อจากที่ลูกนอนอันจำเป็นสถานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบสมอง อย่างเช่น

•Msgm  คือ สารอาหารทางสมองที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่า เมื่อกรดไขมันทุกชนิดเข้ามารวมตัวกันทั้ง dsa และ HRK ถูกผลิตออกมาจากต่อมผลิตน้ำนมของแม่นางจะถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เราเรียกว่า mfcam ที่มีประโยชน์ต่อสมองอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันมากกว่า 100 ชนิดเลยทีเดียวทำหน้าที่สร้างเกาะไขมันหุ้มเส้นใยสมอง

ทอรีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยบำรุงสมองและพัฒนาเรื่องการมองเห็นของลูกน้อยได้ดี

ไลโซไซม์ ที่มีในน้ำนมแม่มากกว่านมวัวถึง 3 พันเท่าเลยทีเดียว มีฤทธิ์ย่อยผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายทำให้เชื้อนั้นตายไปเลยทันทีแถมยังเติมลงในผงนมไม่ได้เพราะเอนไซม์ต่าง ๆจะถูกทำลายด้วยความร้อน

ดีเอชเอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของไขมันและสมองบวกกับจอประสาทตาที่ลูกน้อย นั้นต้องได้รับโดยตรงจากน้ำนมของแม่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อจะได้เพิ่มตามปริมาณอาหารที่คุณแม่นั้นรับประทานอีกด้วย 

แลคโตเฟอร์ริน เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากกว่าโปรตีนในนมที่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหารมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็ คือ จับธาตุเหล็กในลำไส้ได้ทำให้แบคทีเรียนั้น เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องใช้โมเลกุลของธาตุเหล็กอิสระช่วยในการเจริญเติบโต ไม่สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้จึงมีการป้องกันลูกน้อยจากการติดเชื้อนั้นเอง 

เด็กที่เติบโตมาจากการดื่มนมของแม่เต็มที่ร่างกายนั้นจะแข็งแรงกว่าเด็กที่ทานนมวัว เพราะนมแม่ทุกหยดน้ำกลั่นออกมาจากภายใน มีภูมิต้านทานต่าง ๆ ภายในตัวของแม่ถูกถ่ายทอดออกไปเป็นน้ำนมเมื่อทารกน้อย หรือว่าเด็กแรกเกิดทานไปแล้วจะได้รับภูมิต้านทานต่าง ๆ ด้วยซึ่งนมวัวหรือว่านมสังเคราะห์ต่าง ๆ จะไม่มีภูมิต้านทานได้เท่ากับนมแม่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดีอย่างไร?

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่   ทั้งนี้ทั้งนั้นยังหมดปัญหาเรื่องลูกน้อยนั้นท้องอืด เพราะนมแม่น้ำย่อยง่ายไม่ทำให้ทารกมันทรมาน เกี่ยวกับอาการปวดท้อง ทั้งยังช่วยเกี่ยวกับสารสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกพี่จะได้ดูดนมของแม่เอง ทั้งความรู้สึกที่มันอธิบายไม่ได้จากแม่สู่ลูกเท่านั้นความสุขที่เกิดขึ้นของสองคน นอกจากตลอดเวลาที่ได้สัมผัสและอยู่ด้วยกันจากอกสู่อกกันมองตาแม่ตลอดเวลาเป็นช่วงเวลาที่ ให้นมที่เป็นเวลาที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเพราะแม่ลูกเขาจะสบตากันพูดคุยแสดงความรักต่อกัน ทำให้ลูกนั้นมีความรู้สึกถึงความรักของแม่  

ไม่ใช่เพียงแค่จะมีประโยชน์ให้กับลูกน้อยเท่านั้นร่างกายของแม่จะผอมเร็วมาก ๆ เมื่อให้นมบุตรแต่ภายในระบบร่างกายรวมถึงมดลูกอาจจะยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่ แต่การเลี้ยงลูกด้วยตนเองให้ดื่มนมแม่จากอกนานจะช่วยกระตุ้น ให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่จะทำให้ ระบบเผาผลาญเพิ่มมากยิ่งขึ้นไขมันตามหน้าท้องทำให้รูปร่างของแม่ที่เพิ่งคลอดมาใหม่ กลับมาเพียวผอมได้เร็วกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมวัว 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แถมยังลดค่าใช้จ่ายแพง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์การล้างขวดนมนมผงค่าใช้จ่ายต่อเดือนในจะค่าครองชีพอื่น ๆ อีกด้วยหากเราเลี้ยงลูกด้วยนมของเราเอง เพราะนมน้ำกลั่นออกมาจากร่างกายของคุณแม่  น้ำนมจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอาหารและการพักผ่อนรวมถึงอารมณ์ของแม่เป็นหลัก ภูมิต้านทานและโอกาสที่จะเกิดผื่นผ้าอ้อมได้น้อยกว่าเด็กที่ทานนมวัว เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรียนั้นซึ่ง ในกรณีที่เด็กถูกเลี้ยงดูมาให้ดื่มนมวัวตั้งแต่เด็กของเสียของโลกจะมีแต่เชื้อแบคทีเรียที่มากกว่า มารวมกันในการขับถ่ายทำให้อับชื้นผิวของลูกแล้ว จะเกิดผื่นแดง ๆที่ ตูดเด็กซึ่งเรานั้นปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของเสียที่ลูกนะถ่ายออกมาจะไม่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือว่าน้อยกว่าโอกาสที่จะมีเยอะกว่าเด็กที่ทานนมวัวทำให้ไม่ทรมานอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ozppp

จิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ของมนุษย์

จิตวิญญาณ  มีความหมายแรงและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษาดั้งเดิมคือภาษาละตินที่กล่าวมีการใช้ใน คัมภีร์ไบเบิล หมายถึงคุณธรรมของชีวิตที่ตรงกับคำในภาษากรีกที่มีความหมายยังไม่มีลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้ามระหว่าง body กับ spirit  โดยมีความหมายใดความกว้างถึงมิติที่สูงของจิตใจมนุษย์ ในจิตใจธรรมดาของคนและสัตว์  ทั้ง ความทุกข์ ความสุข ความโชคดี และความจำความรู้สึกนึกคิดแก่จิตใจและจิตวิญญาณเป็นมิติทำให้มนุษย์นั้นต่างจากสัตว์โดยสิ้นเชิง เพราะสัตว์ไม่มีบุญบาปทำอะไรก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ ตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์นั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยของสัตว์นั่นก็ คือ มนุษย์มีบุญบาปมีดีมีชั่วหรือว่าจิตใจที่สูงต่ำ ทุกคนจึงมีจิตวิญญาณที่จะช่วยให้ความรู้สึก  นั้นคือเป็นความดีและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต่างจากสัตว์ มนุษย์คือธรรมชาติแห่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีคุณธรรมและจิตใจที่ดี เมื่อเอามาเปรียบระดับของจิตวิญญาณแล้ว คนที่มีจิตวิญญาณต่ำก็จะใกล้เคียงกับสัตว์หรือว่ามีจิตใจที่ไม่ดีชั่วร้าย จะถูกเปรียบกับสัตว์เดียรัจฉานเสมอรวมถึงคนที่เห็นแก่ตัวเองด้วย 1 ระดับความต้องการ และความจำเป็นร่างกาย มีเจตนาและความสามารถในการทำมากกว่า ฉะนั้นคนที่มีจิตใจที่ต่ำจึงสามารถที่จะทำอันตรายต่อบุคคลอื่น รวมถึงสิ่งที่ได้มากกว่าสัตว์แม้กระทั่งความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคน ที่มีจิตใจที่ต่ำ โดยในสภาวะจิตใจสู่ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ออกมาซึ่งสารนี้ทำให้เกิดความสุขทั้งเนื้อจิตวิญญาณ และตัวทำให้สุขภาพนั้นดียิ่งขึ้น รวมถึงอายุที่ยืนยาวกับร่างกายออกมาให้ยืนอยู่ใน DNA มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของชีวิตตามธรรมชาติจะเอาไปใส่ใจใน DNA ซึ่งเป็นรหัสทางพันธุกรรม 

จิตวิญญาณ

มาถูกกล่าวได้ว่าเป็นมิติทางจิตวิญญาณ หรือว่าศาสนาของธรรมชาติที่อยู่ใน DNA ของมนุษย์ที่เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ เพราะจำเป็นต่อสภาวะสุขภาพและจิตใจอย่างมาก บทบาทอย่างหนึ่งว่ามนุษย์นั้นขาดความดีไม่ได้ ถ้าหากมนุษย์ขาดไปแล้วไม่สมบูรณ์แบบความเต็มอิ่ม หรือว่าความสมบูรณ์ในตัวเอง  เป็นโรคที่บกพร่องทางจิตวิญญาณอย่างมาก 

จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณ การพัฒนาโดยทั่วไป

จิตวิญญาณวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณประกอบไปด้วย ดังนี้

การทำจิตใจให้สงบ หรือว่า การนั่งสมาธิรวมถึงความสามารถจิตใจไปถึงความรู้แจ้งเห็นจริง แล้วการเข้าใจอันดับสูงสุดนั่นก็ คือ สัจธรรมเราต้องใช้ความพยายามไปให้ถึงจุดหมาย และไม่มีใครที่จะได้ใบปริญญาหรือว่าประกาศนียบัตรนี้เป็นของขวัญ เป็นการยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ให้จิตใจสงบสุขเป็นการรักษาตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพื่อให้จิตใจนั้นมีการเพื่อเอื้ออาทรและมีความรักความเมตตาต่อมนุษย์ทั้งมวล ทั้งยังช่วยให้เราก้าวหน้าไปสู่ระดับที่สูงเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องความเข้าใจในพลังของจักรวาลในธรรมชาติของโลกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

การอยู่ร่วมกันที่ดี การเอื้ออาทรเผื่อเเผ่ ได้แก่ การทำทาน และไม่เบียดเบียนกันเองยึดอยู่กับปัจจุบัน สามารถทำในเชิงโครงสร้างหรือว่าส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ร่วมกันที่รุนแรง อย่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันปรับเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจ ในรูปสามารถที่จะมองในมุมของคนอื่นรับรู้และเข้าใจถึงข้อผิดพลาด และให้อภัยบุคคลกระทำความผิดไม่อาฆาตแค้นเป็นคนที่มีจิตใจที่ดี จิตใจสงบมีเมตตากับเพื่อนโลกและมนุษย์ 

สติปัญญา หมายถึง การเข้าถึงของจริงของธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดสำหรับศาสนาที่มีพระเจ้านั้น คือ หลักคำสอนที่ใหญ่ที่สุดจัดการความโกรธไว้ในจิตใจของตนเอง การจัดความคิดที่เป็นทุกข์ร้อนออกจากตัวให้เร็วที่สุด เอาธรรมะเข้ามาพึ่งเอาความเป็นจริงของนักธรรมชาตินั้นเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด 

จิตวิญญาณและสมอง สามารถทำงานควบคู่ได้ดีในสมัยใหม่รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยา ได้ค้นหาว่าสมองของมนุษย์นั้นมี 3 ชั้น แล้วก็ คือ

 ชั้นในสุด ในระบบประสาทที่เก่าแก่ที่สุด แล้วส่วนสมองของเรา ไม่รู้ทั้ง ที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการควบคุม การหายใจ การตื่นเต้น การย่อยอาหาร 

สมองชั้นที่ 2 เป็นการควบคุมความรู้สึกความเกลียด และความรัก สมองชั้นที่ 3 เป็นสมองที่ทำงานสลับซับซ้อนรวมถึงทำให้มนุษย์

ความแตกต่าง จิตวิญญาณ กับสัตว์อื่น ๆ เช่น ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และการวางแผนเพื่อใช้ในมุมมองเกี่ยวกับการทำงาน คือสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์รวมจิตใจที่ดี ใช้มุมมองของวิทยาศาสตร์เป็นจิตสิ่งที่มีวิวัฒนาการจากวัตถุ แต่ถ้ามองแบบของศาสนาจักรวาลนั้นจะมีการวิวัฒนาการมาจากจิตใจที่ดี มีมาก่อนที่เรา เรียกว่า จิตสากลจักรวาล ของพระเจ้านั่นเอง 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> ozppp

ซื้อบ้าน หรือคอนโดหลังแรก เทคนิคเก็บเงินสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีเป้าหมายคือสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จในปีนี้ หรือปีหน้าอะไรกันบ้าง? ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการวางแผน ซื้อบ้าน หรือคอนโดหลังแรกในชีวิต แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงดี เรามีคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับ “ 5 เทคนิคเก็บเงินซื้อบ้านหรือคอนโดหลังแรกสำหรับมือใหม่ ” มาฝากกันอีกเช่นเคย สำหรับใครที่ยังไม่ได้วางแผนซื้อบ้านเร็ว ๆ นี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้แล้วคุณจะรู้ว่า “ฝันใหญ่แค่ไหนก็ไม่ไกลเกินเอื้อม”

 1. เก็บเงินก้อนแรกสำหรับดาวน์บ้าน 20%

การที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหรือคอนโดสักห้องนั้น ส่วนใหญ่จะซื้อแบบเงินผ่อน แต่ก่อนจะซื้อเราต้องไม่ลืมเก็บเงินก้อนแรกสำหรับเงินดาวน์ นอกจากนั้น ยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่นค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่านายหน้า ค่าจดจำนอง เป็นต้น การวางแผนเก็บเงินซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ เมื่อประเมินคร่าว ๆ ควรมีอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคาบ้าน คราวนี้มาดูเป้าหมายของตัวเองว่าต้องการซื้อบ้านหลังแรกให้ได้ภายในกี่ปี  เช่น นายปริญ ต้องการซื้อบ้านหลังละ 2,500,000 บาท ภายใน 5 ปี 2,500,000 x 20 % = 500,000 เท่ากับว่าภายในระยะเวลา 5 ปีนั้น นายประหยัดต้องมีเงินเก็บมากถึง 500,000 บาทเลยทีเดียว

 1. คนเข้าปุ๊บ ออมทันที อย่าใช้ก่อนแล้วค่อยออมเงิน

เมื่อรู้ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่สำหรับเงินดาวน์ และค่าเดินเรื่องซื้อขายต่าง ๆ ก้อนแรกแล้ว ที่นี้มาดูวิธีเก็บเงิน ซื้อบ้าน เพื่อพิชิตเป้าหมายกันบ้าง สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอนทุกเดือน อาจเลือกใช้วิธีตัดเงินเดือนเข้าบัญชีเงินออมแบบอัตโนมัติทันที เพื่อไม่ให้เราเปิดใช้จนลืมเก็บไปซะก่อน ขอยกตัวอย่างจากข้อก่อนหน้านี้ที่ต้องมีเงินดาวน์ 500,000 บาทนั้น หากต้องการเก็บเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน สามารถคำนวณได้ดังนี้ 500,000 บาท / (12 เดือน x 5 ปี) ก็จะได้ประมาณ 8,400 บาทนั่นเอง ส่วนฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่เท่ากันทุกเดือน อาจต้องเพิ่มวินัยทางการเงินสักหน่อย  หรือเดือนไหนมีรายได้เข้ามาเยอะก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุด

ซื้อบ้าน

เทคนิคเก็บเงิน ซื้อบ้าน มองหาโปรสุดคุ้ม มองหาบ้านที่เหมาะสมกับเรา และยังเป็นการฝึกความอดทนไปในตัว

3. ฝึกความอดทนขั้นสูง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีเงินดาวน์ครบแล้วจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ ต้องไม่ลืมว่ายังมีค่าผ่อนรายเดือน อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ไหนจะค่าประกัน ค่านิติบุคคล ค่าส่วนกลาง หรือตกแต่งบ้าน ตามสไตล์ที่เราชอบอีกด้วย ซึ่งกว่าจะหมดต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 10 ปี เพราะฉะนั้น เราต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากขึ้น  Shopping อย่างมีสติ ไม่สร้างภาระให้ตัวเองต้องลำบากในภายหลัง ในกรณีที่มีหนี้สินค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนชำระสินค้า หรือหนี้รถยนต์ ควรจัดการให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้เรามีกำลังผ่อนบ้านได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้ก้อนอื่นเลย ซึ่งส่วนนี้ เราขอแนะนำว่าควรเผื่อเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างน้อย 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน

ซื้อบ้าน
 1. เลือกสินเชื่อบ้านที่ดีและเหมาะกับตัวเองที่สุด

และเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่กำลังวางแผน ซื้อบ้าน คือสินเชื่อบ้าน หลายคนมักเลือกกู้สินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุด พิจารณาได้จากอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องดูในภาพรวมด้วยว่าเหมาะสมกับระยะเวลาผ่อนชำระหรือไม่ ไม่ใช่ดูแค่ว่าดอกเบี้ยในปีแรกต่ำเท่านั้น โดยแบ่งเป็นประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึงดอกเบี้ยที่ต้องชำระในช่วง 1-5 ปี ปีแรกจะยังคงที่ และค่อยปรับเป็นแบบลอยตัวตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด อีกประเภทหนึ่ง คืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระคงที่ในช่วงแรกเท่านั้น จากนั้นจะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดเงิน สถาบันการเงิน ซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละปีจะปรับเท่าไหร่ ซึ่งบางปีอาจปรับขึ้นสูง แล้วอย่าลืมว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านของบ้านใหม่กับบ้านมือสองก็ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ต้องดูค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ จดจำนอง ไถ่ถอนจำนอง ค่าประเมินมูลค่าประกัน ฯลฯ

 1. มองหาโปรโมชั่นที่คุ้มค่าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

เพราะบ้านหรือคอนโดเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูงและใช้เวลาผ่อนชำระเป็นเวลานาน แต่จะซื้อบ้านหรือคอนโดอย่างไรให้ถูกและดี? สำหรับการวางแผน ซื้อบ้าน หนึ่งในนั้นคือการมองหาโปรโมชั่นที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา นับเป็นเวลาทองที่เราจะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางโครงการจึงทยอยจัดโปร สุดคุ้มเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่นอยู่ปี 2 ปี ลดราคาลงเกือบครึ่ง แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง ส่วนบ้านหรือคอนโดมือสอง เราอาจใช้จังหวะนี้ต่อราคาได้เยอะขึ้น 

ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนอยากมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แต่ตอนซื้อบ้านก็เหมือนเป็นการลงทุนในระยะยาว เราต้องเก็บเงินซื้อบ้านและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ มีวินัยทางการเงิน ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ที่สำคัญควรซื้อบ้านที่เรามีกำลังผ่อนไหว เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินตัวจนเราผ่อนบ้านอย่างไม่มีความสุข

หากท่านต้องการอ่านบทความที่มีทั้งประโยชน์และสาระความรู้ดี ๆ แบบนี้ได้อีกมากมายที่นี่ >> levitra4u

วางแผนการเงิน ด้วย 3 สิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ผู้เขียนสนับสนุนให้ วางแผนการเงิน หลายคนถามผู้เขียนว่าทำไมชีวิตเราต้องวุ่นวายกับการมีแผนการงงการเงินเยอะแยะไปหมด เหตุผลหนึ่งที่เราควรจะมีแผนการเงินเป็นของตัวเอง ก็เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคทุนนิยมที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น แล้วถ้าเราไม่วางแผนการเงินให้ดี โอกาสที่เงินจะทำให้เรามีปัญหาในอนาคตก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้ผู้เขียนก็เลยรวม 3 สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหากเราได้วางแผนการเงิน

วางแผนการเงิน
 1. วางแผนการเงินทำให้เรามีเงินออมมากขึ้น

ผู้เขียนว่าแผนการเงินก็เปรียบเสมือนแผนของชีวิต แผนการเงินจะเริ่มจากที่เรากำหนด “เป้าหมายชีวิต” ลองมาทบทวนดูว่ามีเป้าหมายอะไรที่เราต้องการและเป้าหมายอะไรบ้างที่เราทำตกหล่นไป หลังจากที่เรารู้แล้วว่า ชีวิตเราต้องการอะไร เราก็จะมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นได้จริง ๆ 

ซึ่งจากประสบการณ์ผู้เขียน ความหมายมากกว่า 95%  ของเรานั้นมีเรื่องเงินเป็นปัจจัยเราทั้งนั้น หรือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถ วางแผนเกษียณ เที่ยวรอบโลกก็ตาม จะได้เห็นว่าต้องใช้เงินทั้งนั้น ถ้าเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นมาเป็นอะไรที่เราอยากได้จริง ๆ ผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดี แล้วไม่มีที่จะช่วยทำให้เราเก็บได้มากกว่าเป้าหมายการ วางแผนการเงิน ที่เป็นของเราจริง ๆ

 1. วางแผนการเงินจะช่วยทำให้เรามีความมั่งคั่ง เติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะยาว

ลองคิดดูว่าปกติเวลาที่เราทำงานได้รับรายได้เข้ามา พอหักรายจ่ายมามีเงินเหลือเก็บแล้ว เราเอาเงินไว้ที่ไหน ผู้เขียนเชื่อว่ามากกว่า 80%  ต้องตอบว่าก็เอาเงินทิ้งไว้ในบัญชีที่รับเงินนั่นแหละแน่ ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้เมื่อไหร่ ถอนง่าย ๆ คล่อง ๆ ก็ดีเหมือนกัน อยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้เลย

ผู้เขียนว่าแนวคิดแบบนี้อันตรายมาก เพราะอย่างแรกผู้เขียนเชื่อว่า ด้วยความที่ถอนง่ายเบิกง่าย เนี่ยแหละ ทำให้เงินเราสุดท้ายไม่มีเก็บ เวลาที่อยากได้อะไรก็จะวิ่งไปถอนเงินออกมาซื้อทันที ธรรมชาติของคนเราเวลามีเงินเยอะก็อยากจะใช้อยู่แล้ว อย่างที่สองก็คือ ต่อให้เราไม่ใช้ก็ตามแต่การที่คิดไว้ในธนาคารแบบนี้ตลอด ดอกเบี้ยก็อย่างที่เรารู้ว่าได้แค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเอง

แต่ถ้าเรามี การแผนการเงิน เราก็จะรู้ว่าเราควรแบ่งส่วนไหนเท่าไหร่อย่างไร เอาไปซื้อกองทุน ลงทุนหุ้น ซื้อประกัน เก็บไว้เผื่อไปเที่ยว ดาวน์คอนโด เราก็จะรู้ว่าเงินทั้งก้อนเลย ควรแบ่งไปที่ไหนอย่างไรบ้าง แล้วพอเรารู้แบบนี้เงินส่วนที่เก็บไว้ในระยะยาว เราก็เอาไปเก็บที่เหมาะสม เช่น RMF ก็เป็นทางเลือกที่ดี พอได้สิทธิ์เรื่องภาษีด้วย ลองคิดเล่น ๆ ว่าถ้าเราแบ่งเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลาสัก 20 นาที แล้วเราฝากธนาคารไว้เฉย ๆ ได้ดอกเบี้ย 0.5% กลับเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี การที่เราเอาเงินไปลงทุนก็จะทำให้เรามีเงินมากกว่า การฝากธนาคารไว้เฉยๆ ถึง  1 ล้านบาทเลยทีเดียว แค่เราย้ายที่เก็บเงินเท่านั้นเอง

 1. แผนการเงินจะช่วยทำให้เราคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตได้ดีมากขึ้น

ปัญหาอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ คนต้องเจอแน่นอนก็คือเวลามีโอกาสเข้ามาแล้ว เราไม่กล้าที่จะคว้าไว้ เพราะว่ากลัวที่จะพลาด  ผู้เขียนจะยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัด ๆ กัน ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดก็คือ นึกถึงเวลาที่เราทำงานประจำ แล้วเรารู้สึกว่าอยากลาออกเพื่อไปทำอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างนึง แต่สุดท้ายความคิดดีก็จะล้มหายตายจากไปซะส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าเราไม่มีแผนรองรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การแผนการเงิน

ถ้าลาออกไปแล้วมันไม่ดีไม่ปังอย่างที่เราคิด เราจะทำอย่างไร รายจ่ายก็มาเต็ม และมาเรื่อย ๆ แต่ถ้ารายได้ไม่มีจะทำอย่างไร หรือว่าระหว่างทางนั้นเจ็บป่วยขึ้นมาไม่มีสวัสดิการของบริษัทแล้ว จะเอาเงินที่ไหนมารักษาตัว ปัญหานี้ผู้เขียน ฟันธงได้เลยว่า สามารถแก้ไขได้ด้วยการวางแผนการเงินเช่นเดียวกัน 

แต่สุดท้ายผู้เขียนอยากฝากไว้ว่าการ “วางแผนการเงิน” ที่ดี  ไม่ใช่แผนการเงินที่ได้ผลตอบแทนที่เยอะที่สุด หลาย ๆ คนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนการเงินอยู่มาก แต่แผนการเงินที่ดี จะต้องเป็นแผนการเงินที่สามารถช่วยทำให้เรามีเงินใช้ได้ตลอดช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตาม แบบนี้ถึงจะเรียกว่าแผนการเงินที่ดี 

คุณสามารถติดตามอ่านบทความ ข่าวสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์และสาระความรู้ที่มากกว่าการอ่าน ได้ที่นี่กับเรา >> levitra4u

เทคนิคการใช้ชีวิตคู่ อย่างมีความสุข

เทคนิคการใช้ชีวิตคู่   ที่หลายๆคู่นั้นจะมีเรื่องราวหลังจากการแต่งงานมาแล้วได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันร่วมถึงประสบปัญหาหลังจากจบพิธีการแต่งงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปดั่งมีคนพูดเยอะมาก  หลังจากการแต่งงานแล้วนั้นจะไม่เหมือนกันใช้ชีวิตปกติธรรมดา แต่บางคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้  บางคนก็ต้องยอมรับสภาพที่จะแยกทางกัน   วันนี้เราจะมีเทคนิคดี ๆ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตคู่บนบรรทัดฐานการปกครองหลังการใช้ชีวิตงานแต่งงาน  สำหรับสังคมในปัจจุบันนั้นแล้วจะมีทั้งอยู่ก่อนแต่ง  หรือว่าแต่งแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันอาจจะมีการไปมาหาสู่กันในช่วงการใช้ชีวิต

บางคนอาจจะต้องเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หรือว่าต้องปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่  ไปในแนวทางที่ดีดังนั้นการเข้ามามีบทบาทของชีวิตในแต่ละคนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ซึ่งมีแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นั่นก็ คือ

การเห็นอกเห็นใจกัน  การสร้างความซื่อสัตย์ต่อกันพร้อมกับความสบายใจของทั้งสองฝ่ายที่อยู่ร่วมกัน  เทคนิคการใช้ชีวิตคู่ เพราะถ้าคุณได้มีการโกหกความไว้ใจและความซื่อสัตย์นั้นจะถูกทำลายลงในทันที มันเป็นการใช้เวลามากกว่าการกู้ความน่าเชื่อถือของคุณให้กลับขึ้นมา   

การเปิดใจและพูดคุยกันอย่างเปิดอก  หากอีกฝ่ายนึงมีปัญหาอีกฝ่ายต้องพร้อมที่จะรับฟังถึงปัญหาอันสำคัญ และพร้อมที่จะแก้ไขไปด้วยกัน   เพราะเมื่อเราได้มีการแต่งงานต้องมีสักคนคน ๆ นั้นต้องพิเศษมาก ๆ มากกว่าเพื่อนสนิทของเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างที่เขาได้กล่าวไว้ว่า  เป็นคู่กันแล้วพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน

ยังสามีภรรยาต้องยอมละทิ้งหน้าที่ของตนเองเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เรามาจากความซื่อสัตย์ หรือว่าลำบากใจเกี่ยวกับการพูดเล่าเรื่องราวของคุณ และอีกฝ่ายขอคู่ชีวิตกับเป็นผลดีอีกว่าทำให้เขารู้สึกกับคุณมากขึ้นรวมถึงสุดท้ายจะเกิดการเข้าใจกันมากขึ้น เป็นการศึกษาเรื่องราวของกันและกัน

เทคนิคการใช้ชีวิตคู่ ที่ลงตัว

เทคนิคการใช้ชีวิตคู่ การปรึกษาหารือช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เวลาที่ตัวเองพูดไม่มีใครรับฟังแต่สิ่งสำคัญมาก ๆ แล้ว  ที่คอยรับฟังปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาคุณไม่ควรที่จะสำเร็จหรือว่าทับถม  แต่กลับช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นอย่างโบราณได้กล่าวว่า สองหัวดีกว่าหัวเดียว นั่นก็คือหมายถึงการใช้ชีวิตคู่นั้นเอง

พื้นฐานของคนในครอบครัวที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กกันพ่อแม่ของเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ในเรื่องของการแบ่งเบาภาระสามีหรือว่าภรรยาในยุคใหม่นี้มักทำงานหาเงินอยู่นอกบ้าน เมื่อกลับบ้านมาก็ยังมีงานบ้านรออยู่ แน่นอนว่าคุณไม่มีแม่บ้านหรือว่าคนรับใช้

ส่วนใหญ่เงินทั้งหมดนี้จะตกเป็นของคนสองคนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องทำข้อตกลงเกี่ยวกับงานบ้านไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้อีกฝ่ายทำคนเดียวทั้งหมด  ถ้าหากมีเรื่องอื่นใดที่พอจะหยิบจับช่วยกันง่ายถือว่าเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะเท่ากับคนมีกิจกรรมที่ร่วมกันพร้อมที่จะเติมเต็มความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  

เทคนิคการใช้ชีวิตคู่

ข้อสำคัญ ก็คืออยู่เคียงข้างกันเสมอหยุดการเปรียบเทียบครึ่งกับผู้อื่นกับคู่ของคุณในกระทั่งเราเองก็เช่นกัน อย่าเอาบุคคลที่สามเข้ามาเปรียบเทียบของอีกฝ่ายเป็นอันขาด เทคนิคการใช้ชีวิตคู่ เพราะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกบั่นทอนจิตใจรวมถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายมันเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ถ้าคบกันไปนาน ๆ บางคู่ก็หลงลืมเป็นความหวานให้กันรวมถึงความโรแมนติกลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน หรือว่ามีของขวัญพิเศษเซอร์ไพรส์  เนื่องในโอกาสพิเศษพบปะพูดคุยกันตอนที่รักกันใหม่ๆพร้อมกับรำลึกสถานที่ต่าง ๆ ที่เคยพากันไปมากในสมัยก่อน 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Click>>> levitra4u

โทษของบุหรี่ ภัยร้ายที่ใกล้ตัว

โทษของบุหรี่ ที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าเป็นสาเหตุส่งผลร้ายต่อปอดทำให้สมรรถภาพทางร่างกายของเรานั้น เสื่อมลงด้วยทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคสมองตีบ รวมถึงโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายกลาง สูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอดโดยตรงพบว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียวโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะพบในผู้ชาย 79% และอีก 1 เปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้หญิง   สารประกอบของควันบุหรี่ที่ทำให้เกิดโทษมีส่วนประกอบมากมายถึง 4000 ชนิด มีคุณสมบัติต่อโทษและร่างกายก่อให้เกิดโรคได้แตกต่างกันภาษามากกว่า 50 ชนิดเป็นควันบุหรี่ มะเร็งในคนและสัตว์เลี้ยงการสูบบุหรี่เป็นแค่ 1 ซอง/ต่อวัน ทางวิจัยได้ค้นหาผู้สูบบุหรี่มากกว่า 70 ครั้ง/ต่อปี ทำให้เยื่อหุ้มปอดและช่องจมูก คอ 

โทษของบุหรี่ ที่ร้ายแรง

โทษของบุหรี่ วันนี้เราจะมาดูการเดินบุหรี่นั้นเป็นจุดกำเนิดให้เกิดโรคอะไรบ้าง มีดังนี้

โรคปอดจากบุหรี่ บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดเพียง 1 วันจำนวน 1 ซอง มีโอกาสที่จะเสียให้เกิดโรคมะเร็งปอดผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 เท่า สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 25 เท่า นอกจากนี้ยังพบอาการไอเรื้อรัง รวมทั้งเสมหะหายใจไม่สะดวกเมื่อปอดทํางานหนักมากขึ้นจะพบความผิดปกติมากกว่าผู้สูงอายุน้อยกว่าก็ตาม

โทษของบุหรี่

โรคทางเดินอาหาร มีการพบเมื่อมีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กรวมถึงการดูดบุหรี่ ต่อเนื่องเป็นประจำทำให้แผลหายช้าทำการยับยั้งการหลั่งกรดบางชนิด เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งทางกล่องเสียงช่องปากอาหารดังจากที่เลิกดูดบุหรี่แล้วโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งจะลดลง  

เบื้องต้นบุหรี่ได้เป็นสิ่งเสพติดที่คนส่วนใหญ่ตั้งนิยมเป็นอย่างมากเมื่อติดเข้าหนักจะไม่สามารถเลิกได้ง่าย บางรายถึงขั้นเข้าไปพบแพทย์เพื่อที่จะอยากเลิกบุหรี่เนื่องจากบุหรี่เต็มไปด้วยสารนิโคติน  

หากร่างกายได้รับเข้าไปจะส่งผลให้ปอดทำงานผิดปกติและไร้ประสิทธิภาพต่อการทำงานโทษของบุหรี่ รวมถึงยังทำร้ายคนรอบข้างได้ได้อย่างร้ายกาจ โทษที่พบบ่อยต่อผู้สูบบุหรี่เป็นประจำคือเสี่ยงตาบอดอย่างถาวรฟังแล้วอาจจะเหลือเชื่อมาก ๆ ว่าบุหรี่ไปเกี่ยวอะไรกับบุหรี่ที่สูบเข้าไปในอวัยวะภายในร่างกาย 

โทษของบุหรี่

โทษของบุหรี่เมื่อเราได้ส่งบุหรี่เข้าไปในระบบต่าง ๆ คิดจะไปทำให้ตาเป็นต้อกระจกได้ง่ายและดวงตาจะเกิดอาการกลัวขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นจากนั้นยังเป็นตัวการทำให้หลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงจอเรตินาเกิดอาการตีบตันและทำให้ตาบอดอย่างถาวร หากมีสิ่งใดที่อยู่ในการตั้งครรภ์โดยทั่วไปจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงกว่าผู้ชาย   เพราะเมื่อเราตั้งครรภ์ทำให้เกิดโอกาส ที่จะแทงรู้ได้อีกด้วยเพราะสารเคมีที่เข้าไปเกาะในโลกเกิดภาวะการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ทำให้การตั้งครรภ์ล้มเหลวและเกิดพิษที่ตามมา  ควรอยู่ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่

ไม่ใช่ว่าการดูดบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจากที่เรากล่าวไว้ข้างต้นยังส่งผลเสียต่อด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ผลเสียต่อเศรษฐกิจและการทำงานเป็นการสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งโทษของบุหรี่ จากค่าบุหรี่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยในอนาคตข้างหน้าทำให้การขาดงานเสียเวลากำลังแรงของรัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ 46,000 ล้านบาท รวมถึงส่งผลเสียต่อคนรอบข้างทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกไม่สบายใจต่อควันบุหรี่

อาการทางร่างกายอื่น ๆ ระบบการขายตั้งแต่หัวจรดเท้า  ของผู้ที่มีนิสัยชอบดูดบุหรี่ คือ

หัวล้าน ผมหงอกเร็วใบหน้าเหี่ยว  แก่เร็วก่อนวัยอันควร

เหนื่อยง่าย เล็บเหลือง นิ้วเหลือง เบื่ออาหาร

หากร่างกายเกิดอุบัติเหตุและเป็นแผลจะหายได้ยากกว่าคนที่ไม่ดูดบุหรี่  เนื่องจากสารนิโคตินจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดมีผลต่อออกซิเจนในเลือดต่ำเกิดเวลารักษานานรวมถึงบาดแผลที่ มีขนาดที่ใหญ่จะแดงเป็นผิดปกติ
สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> arki-online

ประวัติ ระบอบเผด็จการคืออะไร?

ประวัติ ระบอบเผด็จการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้การบริหารของบุคคลเพียงแค่คนเดียวที่เราเรียกว่าผู้เผด็จการ ไม่มีการสืบทอดตำแหน่งตามสายเลือด  

ลักษณะเด่นของระบอบเผด็จการมีการรวมอำนาจทางด้านการเมืองไว้แค่บุคคลเป็นแค่คนเดียว ที่กล่าวไปในข้างต้นมีการปกครอง 3 แบบคือเผด็จการทางทหาร คอมมิวนิสต์ และ ฟาสซิสต์

ระบบเผด็จการทางการทหารเป็นผู้นำประวัติ รายการทหารเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงหรือว่าการใช้การปกครองโดยทางอ้อมผ่านทางผลรวมที่มีตัวตนผู้สนับสนุน มักใช้ในกฎของอัยการต่างจากการยกเลิกในการใช้ประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมาย ในการขจัดภัยคุกคามบางอย่างต่อความมั่นคงของภาครัฐ ส่วนมากจะใช้ระบอบเผด็จการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย  ซึ่งคณะผู้นำทางทหารทั้งสาเหตุต่าง ๆเพื่อเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศออกไป เจอกับรักไม่ยอมคืนอำนาจกับให้ประชาชนอย่างง่ายอย่างเช่น เมื่อเวลายิ่งผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่กระแสความไม่พอใจของประชาชนทั้งแรงกดดัน จากนานาชาติทำให้คณะผู้นำทางทหารกลุ่มอำนาจการปกครองไว้ไม่ได้มีการต่อสู้ระหว่าง

ประวัติ ทางการปกครองแบบเผด็จการ

ประวัติ ทหารจอมเผด็จการประชาชนกับกำลังของรัฐบาลของเผด็จการทางการทหารจากประวัติศาสตร์การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพการปกครองที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรมาเนีย  ตัวอย่างการปกครองการประดิษฐ์การของญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นระยะที่พลเอกโตโจ  อันเป็นระยะที่พลเอกโดนใจคณะนายทหารหรือว่าการปกครองของไทยระหว่างที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2511  เป็นการ เป็นการปก เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการ  เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่ง เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่งนำโดยจอม เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่งนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลถนอม กิตติขจร

ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นการปกครองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคใดพรรคหนึ่งประวัติ ที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ พร้อมกับการสนับสนุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และกองทัพให้เป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการการปกครองประเทศ ที่เด็ดการคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองจะช่วยให้ชนชั้นกรรมาชีพเป็นอาชีพที่อิสระถูกกดขี่ข่มเหงชนชั้นนายทุน  มีความแตกต่างจากระบบปฏิบัติการทางการทหารอยู่ 1 ข้อที่สำคัญคือระบอบบริการทางการทหารควบคุมเฉพาะคิดทางการเมืองของประชาชน เพียงเท่านั้นเมื่อได้รับอำนาจการคุ้มครองทำกิจกรรม และดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ เป็นการปกครองผู้นำคนใดคนหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจหรือประวัติ ว่าจะเป็นกองทัพที่ใช้อำนาจเผด็จการการปกครองประเทศที่มีการร่วมมือมากจะมีลักษณะการเมืองที่เรียกกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์  เป็นการปกครองมุ่งที่จะใช้อำนาจการปฏิบัติการ โดยเชื่อกันว่าระบอบการปกครองที่เหมาะสำหรับประเทศของตัวเองจะช่วยให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ประวัติ

อย่างไรก็ตามการปกครองในทุกรูปแบบมักมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปรวมถึงการยอมรับของผู้คนส่วนมาก 

ข้อดีของระบอบเผด็จการคือ รัฐบาลสามารถติดสินใจได้อย่างรวดเร็วกว่ารัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยเช่น สามารถการออกกฎหมายเพื่อบังคับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขอความคิดเห็นในเสียงข้างมากในสภาใบมอบอำนาจจากรัฐบาลในสภา แก้ไขปัญหาบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบอบประชาธิปไตยตามมาตร 

การปราบปรามจลาจลประวัติ  การก่อการร้าย และการอาชญากรรม ต่าง ๆ  จัดการปัญหาได้เฉียบขาดมากกว่าเนื่องระบอบปฏิบัติ การไม่ได้ให้มีความเป็นอิสระในการพิจารณาเหมือนในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อเสียของระบอบเผด็จการเมืองการปกครองเพียงแค่คนเดียวหรือเพียงแค่กลุ่มเดียวซึ่งย่อมจะเกิดความผิดพลาด และใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่ามีการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงสิทธิ และเสรีภาพรวมถึงการประทุษร้ายต่อชีวิต ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของตนเองไม่มีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมือง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ประโยชน์ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ทุกชนิดแล้วนั้นการที่เราดื่มน้ำเข้าไปให้ร่างกายนั้นอย่างเพียงพอ ร่างกายจะมีสมดุลในการใช้พลังงานอย่างเต็มที่  หากเมื่อใดร่างกายนั้นขาดน้ำแล้วละก็ ร่างกายจะเตือนโดยทันที่ว่ารู้สึกอ่อนเพลีย น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน และไฮโดรเจน ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 มีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว แก๊ส ของแข็ง   บนโลกนี้นั้นมีน้ำอยู่มากมาย ทั้งบนดิน ใต้ดิน อากาศ  เมื่อเรานั้นได้เทียบบนพื้นแล้ว น้ำมีปริมาณอยู่ 3 ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน  และน้ำบนโลกนี้มีอยู่ 2 ชนิด น้ำจืด กับน้ำเค็ม

น้ำที่ดีคือน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ ดื่มด้วยอุณหภูมิของห้องนั้นจะดีเอามาก ๆ  ในช่วงแรกของวันเราปรับตัวดื่มน้ำมาก จึงไม่แปลกที่จะมีการปวดปัสสาวะบ่อย  การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตได้ดี ทั้งยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย

ประโยชน์

ประโยชน์ 7 ประการของการดื่มน้ำ

ประโยชน์ความสำคัญของน้ำเรามักจะขาดไม่ได้เลย เพียงแค่การตื่นนอนมาเราก็ดื่มน้ำเป็นอันดับแรกไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูกันว่า ประโยชน์ของน้ำ มีมากน้อยเพียงใด

7 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

 1. ร่างกายสดชื่น การดื่มน้ำในแต่ละครั้งเราจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้วนั้น ความรู้สึกสดชื่นที่สัมผัสได้ทันที
 2. ขับสารพิษ  การดื่มน้ำอย่างเป็นประจำสามารถช่วยในเรื่องการขับสารพิษออกมาในรูปแบบของเหงื่อ หรือว่าในรูปแบบปัสสาวะ  ทั้งยังช่วยลดการเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื่อในท่อปัสสาวะอีกด้วย
 3. ปรับอุณหภูมิประโยชน์ ช่วยในเรื่องการปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ดี เพราะเมื่อเรานั้นเสียเหงื่อไปในปริมาณที่มาก การดื่มน้ำเข้าไปจะช่วยทดแทนของเหลวในร่างกาย ที่เสียไปให้เกิดการสมดุลกัน
 4. ปวดตัว ช่วยอาการปวดหัว หรือการปวดหลัง อาการเหล่าย่อยเกิดมาจากเกิดการขาดน้ำในร่างกาย เช่นเดียวกันกับ การขาดน้ำเมื่อเกิดอาการเมาค้างจะมีอาการที่ปวดหัวเอามาก ๆ จากที่เรานั้นได้สำรวจแล้วว่า  เมื่อคนที่เมาค้างดื่มน้ำเข้าไปทดแทนไปร่างกายจะช่วยลดอาการปวดหัวได้
 5. ผิวพรรณ การดื่มน้ำที่สาว ๆ นั้นทำเป็นอย่างประจำ เพราะเมื่อดื่มเข้าไปเยอะ ๆ แล้ว ทำให้ผิวพรรณเรามีน้ำมีนวลมากขึ้น
 6. ระบบขับถ่ายดี น้ำช่วยละลายไขมันช่วยให้ร่างกายช่วยให้ไฟเบอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ช่วยลดอาการท้องผูก อีกทั้งการดื่มเยอะยังขับออกเสียออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทานพวกดีท็อกให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะขาดน้ำ
 7. ระบบร่างกาย ช่วยให้ระบบหลอดเลือดหัวใจนั้นทำงานได้ดี ลดการเกิดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ  ช่วยให้ประจำเดือนนั้นมาปกติ หากใครที่กำลังมีพฤติกรรมต่อการดื่มน้ำที่ยังน้อยอยู่แนะนำว่าให้เริ่มการดื่มน้ำเยอะ ๆ ได้เลย โดยเฉพาะผู้หญิง เพราะเมื่อการขาดประจำเดือนการอย่างไม่สม่ำเสมอแล้วนั้น ก่อให้เกิดโรคต่างที่ตามมาอย่างร้ายแรงประโยชน์ ให้สังเกตง่าย ๆ จากสีของประจำเดือน และมีลิ่มเลือดหรือไม่ และโรคสมองเสื่อมเมื่อน้ำในร่างกายนั้นไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงทุกระบบในร่างกายจึงเป็นสาเหตุที่จะส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปสู่สมอง เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีอาการที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นนั้นละก็ อันดับแรกที่จะต้องทำนั้นก็คือการดื่มเข้าไป ทั้งนี้ยังทำให้เกิดริดสีดวง อาจจะทำให้คุณนั้นอุจจาระออกมาได้ยาก เพราะอุจจาระแห้งเกินไป เมื่อของเสียที่เกิดการสะสมอยู่ในลำไส้ ลำไส้นั้นสามารถดูดของเสียกลับเข้าไปสู่ร่างกายได้ เป็นจุดเริ่มที่จะเป็นโรคริดสีดวง

อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำจึงเป็นความสำคัญแรกประโยชน์ ที่ทุกคนนั้นขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อเกิดภาวะการขาดน้ำไปแล้วนั้นการเสียสมดุลของสุขภาพนั้นจะเกิดขึ้นมาทันที และยิ่งแย่ไปมากกว่าคือการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด levitra4u

สารคดีสัตว์โลก แมวป่านักล่าผู้ลี้ลับ

สารคดีสัตว์โลก แมวป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยวงลูกด้วยนมจำพวกเสือที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในความเป็นจริงนั้นอยู่ในจำพวกเดียวกัน

โดยมีรูปร่างคล้ายกันกับแมวบ้านเพียงแค่การอาศัยอยู่ที่ป่าและผิดลักษณะการล่านั้น มีหูที่ยาวแหลม เป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนกระจุกที่ยื่นออกมาในปลายหู แลดูคล้ายกันกับกระต่าย จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญว่า เสือกระต่าย  มีขาที่ยาวหางสั้นสีเข้มสลับกันกับสีอ่อน รูปร่างนั้นส่วนจะผอมเพียว มีลำตัวที่เรียบ มีสีสันที่หลายแบบ ตั้งแต่ เทาอมเหลือง และ สีทราย ครีมหรือว่าสีน้ำตาลอ่อน ๆ สารคดีสัตว์โลก มีเส้นตามตัวที่ขวางแบบจาง ๆ โดยในฤดูที่หนาวนั้นขนจะหนาขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ตามร่างกายเปรียบเสมือนการใส่เสื้อกันหนาวแต่จะเกิดขึ้นเองทางด้วยธรรมชาติ จมูกและคสางนั้นมักมีสีเขียว หัวค่อนข้างแคบและมีหน้าผากโหนกสูง   ม่านตาสีเหลืองสว่าง

สารคดีสัตว์โลก แมวป่า

สารคดีสัตว์โลก นิสัยของแมวป่า เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะชอบการเล่นน้ำเป็นอย่างมากจากการที่นำไปเลี้ยงในกรง มันจะรีบกระโจนลงน้ำเลยทันทีที่เตรียมแอ่งน้ำไว้ให้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน อีกอย่างแมวนั้นมักมีนิสัยที่ขี้อ้อนเป็นอย่างมาก ถ้าได้เล่นน้ำนั้นละก็เล่นเป็นชั่วโมง แมวป่าสามารถที่จะมุดหัวนั้นลงไปคาสบเป็น ๆ ในใต้น้ำได้เลย  นอกจากนี้นั้นแมวป่ายังมีนิสัยที่ชอบล้างอาหารหรือการเอาอาหารลงน้ำก่อนที่จะกิน ซึ่งคล้ายกันกับนิสัยของมนุษย์ที่มีการล้างอาหารก่อนที่เอาเข้าปาก ส่วนแมวป่านั้นที่หากินทางธรรมชาติสามารถหากินได้ทั้งเวลากลาวงวันและเวลากลางคืน สารคดีสัตว์โลก  แต่ในส่วนมากที่พบเห็นมักจะออกล่าในเวลากลางวันมากกว่า แมวป่านั้นสามารถที่จะปีนต้นไม้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเสือซีต้าห์เพราะอยู่ในจำพวกเดียวกัน

สารคดีสัตว์โลก

   ชอบหาเหยื่อที่เป็นสัตว์ฟันแทะ ตัวเล็กแบบหนู จนถึงมีขนาดที่ใหญ่อย่างนากหญ้า นอกจากนี้เหยื่อที่ชอบโปรดปรานเปรานมากที่สุดไม่ว่าสจะเป็นกระต่ายป่าหรือว่าจะเป็นกระต่ายบ้านแล้วละก็เมื่อได้เห็นแล้วนั้นจะทำการวางแผนและจู่โจมโดยทันที แมวป่านั้นสามารถที่จะปรับสภาพของกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ บางครั้งนั้นได้ย้ายแหล่งอาศัยอยู่ใกล้กันกับมนุษย์ ถิ่นอาศัยที่พบบ่อยนมากที่สุดคือพื้นที่กว้างมาก ตั้งแต่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำวอลกาในอิยิปต์ ผ่านตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยชื่อแมวป่านั้นจะเริ่มไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ เพราะคำว่าป่าชวนให้นึกถึงป่าที่ทึบมากกว่า ไม่ใช่ป่าที่เป็นพื้นที่กว้าง  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันนั้นแมวจะอาศัยอยู่ที่ป่าโปร่งมากเพื่อไม่ให้กลายเป็นเหยื่อสะเองจากสัตว์นักล่าตัวอื่นที่ตัวใหญ่กว่า โดยพื้นที่ไหนที่มีความชื้นที่สูงมาก มักพบง่ายมากสำหรับแมวป่า เช่น หนองน้ำ บึง หรือว่าใกล้กับชายฝั่งริมตลิ่ง

พบการล่าอาหารใต้น้ำอย่างปลาการที่อยู่ใกล้แม่น้ำจะล่าปลาได้สะดวกมากขึ้นเช่น ริมคลองชลประทาน ไม่ใช้แค่พื้นที่ชื้นแมวป่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้เป็นอย่างดี  เช่น ทะเลทรายหรือว่าเป็นพื้นที่กึ่งทะเลทราย  สารคดีสัตว์โลก ในทางชีววิทยานั้นแมวป่านั้นจะเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ในเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนมีนาคม

ในอินเดียนั้นแมวป่าจะผสมในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี รังของแมวป่านั้นมักสร้างอยู่ที่กออ้อในป่าทึบบางครั้งนั้นอาจจะอาศัยอยู่ที่มีโพรงไม้ขนาดเล็กที่ค่อยข้างมีความปลอดภัยจากสัตว์ที่สร้างอันตรายต่อลูกแมวป่าเมื่อเกิดการขยายพันธ์นั้นเอง  ภัยที่คุกคามแมวป่านั้นยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าแมวป่านั้นไม่มีขนที่สวยงามแล้วละก็ยังมีภัยที่คอยทำลายอย่างต่อเนื่อง สารคดีสัตว์โลก ภัยนี้ส่วนมากมักเกิดจากนายพรานที่ชื่นชอบการล่าสัตว์ป่าที่หายากเป็นพิเศษเพื่อนำไปตีตลาดการค้าขายที่เราพบกันอยู่บ่อยในสังคม levitra4u