บริหารความเสี่ยง แนวทางการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว

บริหารความเสี่ยง   การบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงคือโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายความรั่วไหล หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือว่ากระทำการใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในอนาคตรวมถึงปัจจุบันอีกด้วย ไม่มีผลกระทบหรือว่าการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์การเงินการบริหาร หรือว่าด้านการทุจริตในองค์กรการบริหารความเสี่ยงนี้จะเป็นการดำเนินงานขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้รถมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากการกำหนดนโยบายต่าง ๆ และการปฏิบัติงานการทุจริตให้ลดระดับความเสียหายของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขององค์กร บริหารความเสี่ยง โดยจะมีการประเมินการควบคุมตรวจสอบถึงระบบต่าง ๆ แต่ละฝ่ายโดยจะมีการคำนวณถึงบรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญ 

ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่จะทำมาให้เกิดความเสี่ยงนี้ทำให้องค์กรนั้น ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้นั่นก็คือเมื่อใดที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมถึงเกิดเราจึงหาคำตอบและตั้งคำถาม เพื่อที่จะจัดการบริหารให้ตรงจุดทั้งนี้สาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงและเพื่อที่จะได้วิเคราะห์กำหนดมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอยู่ภายหลังให้ถูกต้องทั้งนี้ประสบการณ์ย่อมมีผลสำคัญที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์เกิดขึ้น

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนั้นก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายจะตัดใจภายในอย่างเช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และระบบการทำงานความร่วมจริยธรรมของบุคคลทั้งหมดในองค์กร 

บริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงที่ หมายถึงกระบวนการความเสี่ยงที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดตามลำดับโดยจะมีการประเมินจาก โอกาสที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบและระดับความเสี่ยงนาน ๆ บริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดนั่นก็คือหมายถึงความถี่หรือว่าโอกาสและความเกิดเหตุความเสี่ยง ผลกระทบและขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุความเสี่ยงระดับความเสี่ยงจากหมายถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดกับโอกาสและผลกระทบต่อปัจจัยหลายๆ อย่างที่จะมีความเสี่ยงสูงมากไปจนต่ำสุด 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง และความทุจริตนี้จะควบคุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินงานรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอันดับแรกนั่นก็ คือ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ๆสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการทุจริตมีอิทธิพลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์เข้าหมายขององค์กรรวมถึงกิจกรรม วิธีปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วย อย่างเช่นปัจจัยได้หลาย ๆด้าน อย่างเช่น จริยธรรมมีวิธีการทำงานของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวบรวมถึงปรัชญา และวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงในการเกิดทุจริตเป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ต้องมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปดำเนินการ ให้กับองค์กรเพื่อที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านผล และการปฏิบัติงานและการยอมรับของสังคมกลยุทธ์และการทำงานการดำเนินงาน ในแต่ละภาคส่วนมีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกันและแตกต่างกันดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารภาย ในกำหนดกลยุทธ์และการควบคุมการดำเนินงานของคนในองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และเกิดการยอมรับ 

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้ และประเมินความสำคัญต่อการประเมินวิธีการจัดหาความเสี่ยงทางด้านการทุจริตที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยจะพิจารณาในทางเลือก และการดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงการปิดโอกาสความเสี่ยงทางด้านทุจริตทั้งหมดให้ได้ ไม่ให้มีช่องว่างเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและมีประสิทธิผลต่อผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีการจำกัดความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าหลาย ๆ วิธีนำมารวมกันเพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดมากที่สุด และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถที่จะยอมรับได้

การหลีกเลี่ยง: ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดให้เหลือศูนย์

การเฝ้าระวัง :เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนาน ๆ

การควบคุม :ปิดโอกาสไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ozppp